TsvSplitOptions.keyFields

Derived: --k|key-fields

struct TsvSplitOptions
size_t[] keyFields;

Meta