TsvJoinOptions.keyFields

Derived: --key-fields

struct TsvJoinOptions
size_t[] keyFields;

Meta